درباره با ما

علی رضاپور
 • کارشناسی مرمت دانشگاه شیراز
 • کارشناسی ارشد باستان شناسی از بوردو فرانسه

سوابق آموزشی

 • عضو هیئت علمی باستان شناسی بدون مرز
 • عضو هیئت کاوش گری شهر سوخته
 • مشارکت وعضو گروه کاوش دکتر علی زاده در تپه شوشتر
 • ترمیم سرای همدان میدان امام
 • مشارکت در ترمیم گنبد سلطانیه

سوابق پژوهشی

 • بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری سبک معماری مساجد دوره قاجار شهر ارومیه (مطالعه موردی:مسجد علی شهید ، عبدالحمد و قره آغاج)
 • تحلیل در مورد آیین دفن قبل از اسلام در سال 1394
 • تحلیل آیین های عاشوری در سال 1394
 • عضو گروه دیدبان حفاری میدان اما شهر همدان
 • تحقیق و پژوهش با گروه دکتر بشاش از تپه هگمتانه(همدان)
 • عضو معماری احیای سایت گنج نامه همدان