الیمایی     پیوست :1      تاریخ:1400/9/6

الیمایی پیوست :1 تاریخ:1400/9/6

چکیده ای از مطالعات الیمایی ها

مشاهده
آسیب شناسی و شناخت  پیوست: 2    تاریخ :1400/9/12

آسیب شناسی و شناخت پیوست: 2 تاریخ :1400/9/12

آسیب شناسی و شناخت تخریب ابنیه تاریخی (طبیعی _انسانی)

مشاهده
ایران قبل از اسلام    پیوست :4   تاریخ:1400/9/20

ایران قبل از اسلام پیوست :4 تاریخ:1400/9/20

ایران کشوری بزرگ با پیشینه تمدن شگرف که هرچه از گذشته تاریخ ایران بگوییم کم است.

مشاهده
پیوست:6   تاریخ :1400/10/11

پیوست:6 تاریخ :1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
پیوست :7  تاریخ:1400/10/11

پیوست :7 تاریخ:1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
پیوست :8   تاریخ :1400/10/11

پیوست :8 تاریخ :1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده