مرمت آثار باستانی
تحقیق و پژوهش های تاریخی

پروژه ها

کاخ ساسان

مرمت و احیا بناهای تاریخی،مرمت معماری بر پایه شناخت و مطالعه بناها وبافت های تاریخی و احیا فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی و ساختاری و همچنین عملکردی می انجامد، بنا های موجود در بافت ها از لحاظ احراز هویت و باور ها و اعتقادات و رفتارها و مناسبت های اجتماعی و تجلی فرهنگ آن بافت از اهمیت بسیاری برخوردار است. مثلا سراهای دوره قاجار دربافت سنتی شهر ها که هنور رونق اقتصادی دارند به عنوان بازار سنتی مورد بازسازی قرار گرفته و میگیرند

سرای سنتی زنجان صفوی

بازسازی سراها به عنوان فضای پتانسیل در شهرها در قالب طرح راهبردی ساختاری و اتصال آن بافت تاریخی و حیات کالبدی بنا می تواند مؤثر باشد تا از این طریق علاوه بر رفع نیازه های جامعه و تغییر نگرش ساکنین در منطقه نسبت به بناهای قدیمی موجبات حفاظت از بنا نیز فراهم آورد

اتاق گنبد دار

با ابعاد 8/66متر در 8/30متر با استفاده از سرگنج با فیلگوش یک گنبد آجری_درمیانه دیوارها چهارضلع پایه طاق ها وبا پهنای 2/8 و 5/70 در گوشه ستون های 75 سانتی متری با فاصله از دیوارها و همچنین بالکن داخلی در چهارسو

روش های جدید مرمت و برسی آن

 • نمای بنای تاریخی یا همان بررسی کل نما
 • مشاهدات میکروسکوپی نوری (سنگ متخلخل کانی اصلی کلیسیت توده میکروبیتیک آسیب دیده رنگ آن را می توان به وجود فلزهای آهن دار اکسید شده نسبت داد) (مرمر خاکستری(*20) بافت متراکم به شکل کریستال های منظم)
 • مطالعه تشخیصی و مواد و روش های تمیزکاری
 • طیف های اشعه ایکس و مادون قرمز و مرمر سفید و سنگ متخلخل
 • میکروسکوپی فیبر نوری_سنگ متخلخل ماده ریز بلورین ناهمگن با بلورهای نمک و رسوب(*20) رسوبات متبلور و شوره های نمک(*100) رسوبات سیاه هیدرو کربن به صورت ویژه (ترک ها) تخریب مکانیکی شدید ترک ها ، انفصالات و حفره ها به عنوان زیر لایه فعال برای آغاز هوازدگی
 • نتیجه گیری سنگ متخلخل(سطح پس از تمیز کاری با اختلاط آمونیوم کربنات 15درصد)
 • پردازش تصویر دیجیتالی بهترین روش تمیز کاری را نشان می دهد با روش میکرویلستینگ

آخرین مقالات

کاروان سراها - رباط ها پیوست :36  تاریخ :1401/9/7

کاروان سراها - رباط ها پیوست :36 تاریخ :1401/9/7

کاروان سراها - رباط ها

مشاهده
پیوست : 9  تاریخ 1400/10/11

پیوست : 9 تاریخ 1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
آسیب شناسی و شناخت  پیوست: 2    تاریخ :1400/9/12

آسیب شناسی و شناخت پیوست: 2 تاریخ :1400/9/12

آسیب شناسی و شناخت تخریب ابنیه تاریخی (طبیعی _انسانی)

مشاهده