پیوست :17 تاریخ :1400/11/16 دره خرم آباد

این دره دارای غارها و اشکفتهای خاصی هست که قدیمی ترین سکونتگاه بشر بوده است دردوران کهن انسان های هوشمند دراین منطقه زندگی می کردند.طبق مطالعات و تحقیقات باستان شناسی سکونت انسان در این غار ها بالای 50 هزارسال پیش است .

طبق آزمایشات به دست آمده از غار کلدر در دره خرم آباد ایران یکی از کهن ترین کشورها در زمینه سکونت  انسان هوشمند شناخته شد همچنین با توجه به کشفیات که ازطریق آنالیز کربن 14گاهنگاری شد نتایج به دست آمده در مجله های بین المللی چاپ و منتشر گردید که نشان قدمت این منطقه و همچنین دست یابی به فسیل  انسان هوشمند در دره خرم آباد بسیار حایزاهمیت است که تحقیقات همچنان ادامه دارد.