آسیب شناسی و شناخت  پیوست: 2    تاریخ :1400/9/12

آسیب شناسی و شناخت پیوست: 2 تاریخ :1400/9/12

آسیب شناسی و شناخت تخریب ابنیه تاریخی (طبیعی _انسانی)

مشاهده
پیوست:6   تاریخ :1400/10/11

پیوست:6 تاریخ :1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
پیوست :7  تاریخ:1400/10/11

پیوست :7 تاریخ:1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
پیوست :8   تاریخ :1400/10/11

پیوست :8 تاریخ :1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
پیوست : 9  تاریخ 1400/10/11

پیوست : 9 تاریخ 1400/10/11

تصویری از کارمرمت

مشاهده
پیوست :10   تاریخ: 1400/10/11

پیوست :10 تاریخ: 1400/10/11

تصویری از کار مرمت

مشاهده
مرمت آب انبارهای جنوب کشور پیوست :32  تاریخ :1401/7/20

مرمت آب انبارهای جنوب کشور پیوست :32 تاریخ :1401/7/20

مرمت آب انبارهای جنوب کشور

مشاهده