سکاها پیوست :18 تاریخ :1400/11/16

کوچ نشینانی بودند که در آسیای میانه و اوراسیا زندگی می کردند و ایرانی بودند واز جنگجویان قوی بودند که دایم در حال کوچ در مورد سکاها بودند

هرودوت یک کتاب  نوشته است  که بیان کرده قبل از هخامنشیان می زیسته اند همچنین سقراط و ارسطو از سکاها نوشته اند آنها چادرنشین بودند ودر جاجای سرزمین های مختلف سکونت داشتند و دارای فرهنگ بودند و مدتی هم بر ایران حکومت کردند که بعدها به اشکانیان ( ارسکانیان ) نامیده شدند مدتی در افغانستان که جزیی از ایران بود حکومت کردند سرزمین سیستان امروزی این قوم دارای سربازانی ماهرو چابک بودند ودرهنرتراش سنک هنر خاصی داشتند