فنقیها پیوست : 19 تاریخ : 1400/11/17

فنقیها قومی بودند که در حدود 2500 سال قبل از میلاد می زیستند این قوم از اقوام سامی تبار بودند که در اطراف دریای مدیترانه سکونت داشتند خودرا کنعانی می نامیدندسیستم مملکتی آنان منطقه ای بود دارای اختراعاتی از قبیل خط که مادر کنونی خطوط است بودند و شیشه و رنگ اختراع کردند و دریانوردان ماهری بودند ودر کشتی سازی عالی بودند . علوم و فنون خودرا از مصری ها و بابلی ها آموختند چون مدتی مستعمره مصر و بابل بودند و در اواخر تابع کوروش هخامنشی بودند . دارارای شهرهای مهمی مثل صیدا  - ارواد وصور  بودند و تجارت خانه های  مهمی در دنیا داشتند .

خدای آنان آمونیت های باستان بود که در تقدس او کودک قربانی می کردند .( برگرفته از مطالعات علمی )