سینوهه پیوست 20 تاریخ: 1400/12/7

کتابی که در سال 1350 قبل از میلاد مسیح نوشته شد .

سرگذشت پزشک فراعنه مصر که گذران عمر خود را به صراحت مکتوب می کند از سرگذشت فراعنه و اتفاقات دربار همچنین از خدایان و پیشگویان ودرمان بیماری صرع فرعون تا اوضاع مردم و آداب و رسوم آن دوران .

او از علم پزشکی آن زمان می گوید که چگونه جمجه را می شکافند و مغز را می دیدند و درمان می کردند و عقیده داشت فرعون ها با مردم عادی فرقی ندارند و بخاطر عقیده خود توسط هورب هب مورد خشم واقع شد و تبعید شد . سینوهه در علم پزشکی بسیار ماهر بود و کارهای بزرگی در زملن خود در علم پزشکی انجام داد که هنوز هم همگان شیفته علم او هستند .