پارت ها پیوست : 22 تاریخ : 1400/12/25

پارتها از قبایل هخامنشی بودند که در ایران آن زمان در منطقه افغانستان و شمال شرق ایران و نواحی دیگر زندگی می کردند .

زندگی عشایری داشتند و بعد از سلوکیان به قدرت رسیدند  حدود 200 سال حکومت کردند و حکومت آنها به صورت منطقه ای بود که به 7 منطقه تقسیم شد و هر منطقه حاکمی جداگانه داشت  پایتخت آنها متغییر بود اژد پادشاه پارت بود که فرمانده بزرگی  به نام سورنا داشت . پارتها سوارکار و تیراندازان ماهری بودند که در زمان پارت جاده ابریشم بسیار در رفت و آمد تجار بود . پارتها مرده های خود را دفن می کردند و اسب فوت شده را می کشتند و کنارش دفن می کردند پارتها بانی انتقال آیین میترایی به روم بودند و جمع آوری اوستا در دوران پارت بود . دوران معماری و داستانهای اسطوره ای رستم و اسفندیار از این زمان شروع شد و ساسانیان به حکومت پارت ها پایان دادند .