گذری کوتاه بر جنگهای اشکانیان پیوست 24 تاریخ : 1401/1/30

اشکانیان در دوره حکومت خود فتوحات جنگی بسیاری داشتند ودر اغلب جنگهایی که بیشتر بارومیان داشتند پیروز می شدند . سپاه اشکانی دارای سربازانی بسیار بود که بازدن سکنای جنگ لرزه برتن دشمن می انداختند اشکانیان در نواحی تحت سلطه خود با تدارکات و زیر ساختهای نظامی مستحکم همیشه مانع فتح سرزمین می شدند آنها با ساختن دژهای جنگی در ارتفاعات و دیوارهای بلند و کندن خندق نفوذ دشمن را غیرممکن می کردند سربازان اشکانی تیراندازان ماهر بودند ودر زمینه جنگ های کوهستانی و سوارکاری هوش و ذکاوت خاصی داشتند در نهایت دولت اشکانی در سال 236میلادی با مرگ اردوان پنجم به دست اردشیر بابکان به پایان رسید .