گزیده ای از لرستان قبل از اسلام پیوست :28 تاریخ : 1401/4/15

طبق تحقیقات سرزمین لرستان در اوایل زیستگاه شکارچیان غارنشین بوده که با ساخت ابزار تیز گذران زندگی می کردند و درشت هیکل و قوی بودند که محققان آنهارا مردان اوریناسی می نامیدند این قوم در دوران پارینه سنگی 40 تا 28 هزار سال پیش می زیستند و بعدها به مرور ادامه داشتند تا در هزاره دوم قبل از میلاد مهاجران با سکان به این سرزمین آمدند و بعد از آنها کاسیان آمدند  و شهر جدیدی برای خود ساختند بنام کاشن که اکنوز هنوز هست و در شمال اندیمشک بنام اللور وجود دارد

قوم کاسی توسط عیلامی ها متوقف شدند .

لرستان دارای آثار بجا مانده زیادی از دوران مختلف هست که ناشناخته بسیار دارد