مرمت آب انبارهای جنوب کشور پیوست :32 تاریخ :1401/7/20

در جنوب کشور عزیزمان آب انبارهایی وجود دارد که از دوره صفویه هموز پابرجاست و منبع ذخیره آب این مناطق محسوب می شود

که در فصل های خشک ازآب این مکانها اهالی منطقه استفاده می کنند . ما با گروهی از همکاران دلسوز به کمک  خیرین منطقه و اهالی  سعی کردیم تعدادی از این آب انبارها که شرایط بهتری جهت ذخیره آب داشتند را احیا کنیم و این بنا ها را که بیشتر مربوط به دوره صفویه هستند مرمت کرده و آماده ذخیره آب باران کنیم این آب انبارهای گنبدی شکل که بیشتر در شهرهای خنج و لار و دیگر شهرهای جنوبی کشور هستند پتانسیل خوبی جهت کم کردن مشکلات آب  اهالی منطقه به مدت محدود دارند . اگر سازمانهای دولتی در مرمت این بناها نقش ایفا می کردند کمکی بود جهت رفع خشکسالی این منطقه حداقل تا زمان محدودی .

امیدوارم این اتفاق بیفتد ودر آخر از خیرین مناطق جنوب جهت احیا این  بناها  تشکر میکنم .