فرترکه پیوست :33 تاریخ : 1401/8/23

در زمان سقوط هخامنشیان و بعد از مرگ  اسکندر مقدونی،  سلوکیان برای کنترل سرزمین پارسی فرترکه را به عنوان رهبر – فرمانروا –بودرا به سردارانی دادند که به رهبری مناطق پارسی می گماشتند مثلا شهر اصطخر پارسی را به بغداد یکم دادند . فرترکه موظف بود از مناطق تحت کنترل خود مراقبت کند تحت کنترل سلوکیان.در شهر اصطخر  آتشکده بزرگ بنا کردند با نماد شهباز که از دولت سلوکی دستور می گرفتند و در این مدت بغداد یکم سکه هایی با عکس خود و سازه آینه و آتش ضرب کرد و معروف شد و در بین فرترکه های سایر مناطق .

از جمله فرترکه معروف آن زمان اردشیر یکم نیز بود که تابع سلوکی بود .