بزرگترین گنج دنیا پیوست :35 تاریخ : 1401/8/25

گنجی که توسط داریوش سوم اخفا شده و همه به دنبال آن هستند گنجینه ای که حاصل فتوحات 330 تا 380 قبل از میلاد داریوش سوم بود . قسمتی از گنج که در شهرهای

شوش –دمشق و تخت جمشید بود را اسکندر مقدونی به غارت برد .اما گنج بزرگ هیچ وقت پیدا نشد .

گفته می شود گنج هایی که اسکندر مقدونی به کشورهای خود برد حاوی 3000 بار شتر و 10000 بار قاطر بود اما گنج اصلی به روایتی اطراف شهر هگمتانه (همدان)  اقامتگاه تابستانی داریوش مخفی شده است که پادشاهان وقت بسیار دنبال آن گشتند و نیافتند به عقیده کارشناسان بزرگترین گنجینه دنیاست که هنوز پیدا نشده است .