کاروان سراها - رباط ها پیوست :36 تاریخ :1401/9/7

در مسیرعبور کاروانیان مکان های بزرگ چهارگوش با دیوار بلند و دارای دو  برجک نگهبانی بود ودرب بزرگ ورودی داشت درون آن فضایی باز که دورتا دور آن اتاق و انباری و جلوی هر انباری یک بار انداز و همچنین مکانی برای نگهداری و چهارپایان بود در وسط کاروان سرا چاه آب برای استفاده بود.

مکانی عالی  جهت استراحت  تجار و کاروانیان با امکانات مورد نیاز از قبیل آب و غذا حمام و همچنین مکانی برای داد و ستد و معاوضه ی کالا به کالا  بین تاجران بود .

همچنین اهالی آبادی های اطراف کاروان سرا جهت فروش یا خرید کالا به این  مکان می آمدند مالک کاروان سرا امانت دار اشیا قیمتی تجار بود و شب ها جهت سرگرمی رقص و آواز شهرخوانی  - زور آزمایی مردان قوی که کاروانیان  هم لذت می بردند  و هم پولی به هنرمندان پرداخت می کردند  این کاروان سراها تا  دوره قاجار در ایران رونق داشت.