تاریخ ایران باستان در کتاب جهان پیوست :37 تاریخ :1401/9/8

در این کتاب سهم ایران باستان از تاریخ دیگر کشورها بیشتر است دلیل این سهم کتیبه ها و اسناد به جا مانده از تمدن کشورمان هست ما به زبان های مختلف در مورد ایران سندداریم که در کنار هم هویت تاریخ کشور را تایید میکند . اسنادی درباره زندگی شاهان و طبقات مختلف  جامعه آن زمان که همه دنیا را شیفته  خود کرده است .مثلا ما لوح های عیلامی را داریم که درباره زندگی مردم و کارگران و حقوق آنان گفته که دید جالبی نسبت به زندگی اجتماعی آن دوران به ما می دهد .همچنین سکه ها ، مهرها و ظروف و سایر اشیای تاریخی هرکدام نمایانگر هنر و قدرت دوران خود است . هرچند با فتح ایران در پایان دوره ساسانی بسیاری از منابع و اسناد مهم متاسفانه نابود شدند اما در کل تاریخ گذشته ایران همیشه جالب و غنی بوده و هست.