بزرگترین شهر زیرزمینی دنیا پیوست :38 تاریخ : 1401/9/14

شهری در کشور ترکیه بنام درینکویو هست که در عمق 60 متری زمین قرار دارد که بسیار بزرگ هست و ظرفیت 20 هزار نفر دارد به همراه انبار آذوقه و مکانی جهت نگهداری دام تغذیه دارد این شهر در قرن 7 ساخته شده جهت  دفاع در برابر دشمنان .  

  این شهر حدود 600 درب روی سطح زمین دارد و 15 هزار دریچه تهویه هوا . از این بابت عجیب هست که تعدادا زیادی تونل و راهرو و ساختاری پیچیده دارد و یک مهندسی به تمام معنای باستان هست.