استودان پیوست :39تاریخ: 1401/9/15

دردین مزدیسنا آیینی جهت مردگان انجام میدادندبه اینصورت که مردگان خودرادربالای کوه میگذاشتندتالاشخورهاازگوشت آن بخورن بعداستخوان مرده رادرحفره هایی که درون کوه وصخره بودمیگذاشتندودرکناراستخوان هدایایی قرارمیدادنداین استودانهاهنوزدرشهرشوشتروشهرری وکرمان ویزدآثارآن وجوددارد. 

همچنین دردوره ساسانی هم استودان مرسوم بوده است مردم آن زمان براین عقیده بودندکه چهارعناصرآب وبادوآتش وخاک  مقدس هستندونبایدبوسیله جسدانسان آلوده شوند.