بهرام گور پیوست :41 تاریخ :1401/10/17

بهرام گورحاکم وشاه ایرانشهربودپدرش یزدگردیکم ازتبارساسانی بودحد‌ود17سال پادشاهی کردپایتختش همان ایرانشهربودچون بیشتروقتش به شکارمشغول بود   .بهرام گورمیگفتنداوباسپاهی که بیشتراعراب درآن بودندخسروراشکست دادوبرتخت نشست هنگامی که درنخجیرباسپاهش بودگنجی درآن منطقه یافت وبه ایران آورددرآن گنج پیکره دوگاومیش بودباچشمانی یاقوتی که بسیارارزشمندبودکه محققان آن رابه دوره جمشیدتخمین زده اندبهرام گوردرنهایت هنگام شکاردرمردابی فرورفت وبه عمروپادشاهی خودپایان داد.