شاه نعمت الله ولی پیوست :42 تاریخ :1401/10/26

شاه نعمت الله ولی

فردی پیشگووشاعربوددرحلب سوریه متولدشداوفردی باطبع شعرعالی که مضمون شعرش پیشگویی بودکه درقرن هشتم ونهم زندگی میکرداوتصوف رابوجودآوردوتاریخ آینده رودقیق پیش بینی کردودرقالب شعربیان کرددردوره تیموری سلسله نعمت الهی راتاسیس کردوی اصول فقه راازقاضی عضدالدین ایجی آموخت اوآثاری ازخودبجاگذاشت ازقبیل اشعارومنظومه ورساله نصایح وخوابنامه ودرنهایت سال834ق درگذشت وقبرش درماهان کرمان هست