شیخ بهایی پیوست :43 تاریخ :1401/10/26

شیخ بهایی:

حکیم وعارف ریاضیدان وشاعرودانشمندقرن ده ویازده هجری اهل لبنان وازمفاخرایران که به علوم غریبه اشراف کامل داشت ومهندسی عجیب حرفه ای داشت اودرساخت وسازمهندسی خاصی داشت وکارهای مهندسی اوبیشتردراصفهان هست درزمان شاه عباس به منصب شیخ الاسلامی رسیدطلسمات خاصی داشت برای اخفای گنج وادعیه برای کارهای دیگرکه اوراعارف ودانشمندی بس عجیب نشان میدادیکی ازشاهکارهای اوحمام بودکه دراصفهان ساخت که بایک شمع گرم میشدوهمچنین به اسرارماورایی اشراف داشت درنهایت درمشهددرگذشت