کشتی نوح پیوست :44 تاریخ :1401/10/26

کشتی نوح کجاست:

درسال1959خلبان ترک تعدادی عکس هوایی گرفت درکوهای آرارات ترکیه که یک عکس مشکوک بودودرنهایت باستانشناسان متوجه کشتی شدندوبعدازمراجعه به منطقه فسیل بقایای داخلی کشتی وآهن وغ که ازکشتی بجای مونده بودراکشف کردندوپی بردندکه کشتی مربوط به نوح پیامبراست باابعادحدودیک زمین چمن فوتبال که بالای کوه به صخره خورده وبه سرگذشت کشتی نوح صحه گذاشتندواکنون منطقه گردشگری ترکیه شده است