تاریخ ایج استهبان پیوست :45 تاریخ :1401/11/17

تاریخ ایج استهبان:شهری دراستان فارس  که داری تاریخ ناشناخته کهن میباشدوتاآنجایی شناخته شده که پایتخت ملوک شبانکاره بوده وهمچنین قلعه نفوذناپذیری داردبه نام قلعه دختروهمچنین کوه یتیم باعلایم نادرعصرسنگی وغارمخوف وچهل برکه سنگی درسینه کوه داردنام اصلی این شهرایگ بوده که درفارسی باستان معادل قلعه هست همچنین درکاوش سرستونهایی شبیه تخت جمشیدپیداشده همچنین روستای مجاوربنام درب امامزاده ازتاریخ بالایی برخوردارهست باگوردخمه های صخره ای وآثارسنگی که تاکوههای پک آثارواتاقهای سنگی موجودهست به روایتی تاریخ ناشناخته ایج به 4هزارسال پیش تخمین زده شده است