کریم خان زند. پیوست:46تاریخ :1401/11/17

کریم خان زند:فردی که دوران موفقی درفرمانروایی ایران داشت وسلسله زندیه رابنانهاداواوایل وکیل دولت شاه اسماعیل بوداوازطوایف لک بوداوحدود28سال حکومت کردهمچنین برسرزمین قفقازنیزحکومت کردوبصره رااشغال کرداوفردی باهوش که برای اهل علم ارزش قایل بوداوکارخانه چینی سازی وشیشه گری احداث کردوتجارت رارونق داددرنهایت درگذشت ودرشیرازدفن شد