علایم شناسی پیوست47 تاریخ1402/3/6

علایم سنگی دوران باستان هرکدام کاربردخاصی داشته هست هرنماددارای یک مشخصه خاص هست بعضی نمادهاعلایم راههابعضی علایم چشمه وآب وهمچنین نمادهایی مشخصه قبرهای خاص یاقبرستان ‌نمادهایی هم هستندنمادپرستش دردوره های مختلف ‌بعضی نمادگنج وغ هستندکه رمزگشایی نمادفقط ازکارشناسان خبره برمی آیدوبرخلاف نظرافرادهمه نمادهابه گنج مربوط نمیشود