گوردخمه پیوست48تاریخ1402/3/16

گوردخمه محل دفن افرادخاص بوده که قبل ازاسلام رواج داشته است مرده رادرکوه وصخره صعب العبوردرون حفره دفن میکردندهمراه باهدایاویاطبق اعتقادات مرده رابالای کوه میگذاشتندتاحیوانات وپرندگان ازگوشت آن تغذیه کنندبعداستخوان آن رادرون کوه یاصخره دفن میکردندگوردخمه دردوران هخامنشیان واشکانیان وساسانی بیشترمرسوم بود