کلماکره پیوست49تاریخ1402/3/18

کلماکره نگینی دردامنه های زاگرس.این غارسال6٨توسط یک شکارچی کشف شدواشیاآن به غارت رفت که در موزه های اروپاوآمریکاهست و درنهایت درسال٨4ثبت ملی شدطبق تحقیقات این غاریکی از6کشف بزرگ گنجهای کشف شده دنیاست که مربوط به سومریان بوده هرچند نظرات دوره این غار متفاوت است