مسجدایاصوفیاترکیه پیوست5٠تاریخ١4٠٢/٣/٣١

کلیسای بزرگ که بعدازتسخیردولت عثمانی به مسجدایا صوفیاتبدیل شدواکنون علاوه برجاذبه توریستی شهر ترکیه هنوزدراین مسجدنمازبرکزارمیشود