تمدن سومریان تاریخ1402/5/3پیوست51

تمدن4/500سال پیش ازمیلادکه دردوره اورک به اوج رسیدندوبه شهرنشینی توجه خاصی شدوکشاورزی وانبارگندم رونق گرفت مردانی قوی هیکل که به شکاروماهیگیری علاقه داشتندوبناهای سنگی عظیم میساختندوبه رب النوع آنانکی وآخرالزمان اعتقادداشتندوزبان سومری داشتندجنوب عراق میزیستندودرنهایت به دست شاهان سامی زبان امپاطوری آکدی درسال2270قبل ازمیلادمغلوب شدند