شهرسوخته پیوست52تاریخ1402/6/11

شهری درشرق دراستان سیستان باقدمت5000ساله که درسال1393ثبت جهانی شدطبق الواح بدست آمده ازسومریان اسم این شهرارته بوده است که مردمی باهوش درزمینه پزشکی وتجارت بوده اندوانواع علوم رامیدانسته اندوبه عقیده محققان مردم این شهرباموجودات فضایی درارتباط بوده انداین شهربدلیل قرارداشتن درشاهراه آسیای شرقی وهنددرزمان خودازاهمیت خاصی برخورداربوده است جراحی جمجمه ‌وچشم مصنوعی ازشاهکارهای پزشکان آن زمان بوده است این شهردرنهایت به دلیل خشکسالیهای پیاپی ازبین رفت