معبدکایلاسا پیوست53تاریخ1402/8/8

این بنای عظیم 1400سال پیش ساخته شدکه کوه راازبالابه پایین تراشیده وبدون مصالح ساختمانی ساخته شداین سازه درطول18سال سخته شدوازعجایب محسوب میشودکه باامکانات آن زمان چگونه کوه رادقیق تراش داده اندباستانشناسان ساخت این بنارابسیارعجیب میداننداین معبددرهندوستان واقع شده است