یهودای باستان پیوست54تاریخ1402/10/12

تاریخ یهوداواسراییل درعصرآهن وبرنزدرجنوب سرزمین شام شروع شدبنی اسراییل شامل12قوم بودندکه ازجنوب بین النهرین به کنعان ‌بعدبه مصرمحاجرت کرده بودندطبق کتاب مقدس یک سلطنت متحده متشکل ازاسراییل ویهودادرقرن11پیش ازمیلادتحت حکمرانی داوودوسلیمان وشاعول بودندکه شهرهای آن به نام شکیم وسامریه بودکه بین دوپادشاه اون زمان تقسیم میشدهمچنین شهرهای اورشلیم ومعبدسلیمان نیزبودندکهاورشلیم دراسراییل هنوزموجوده ودارای آثارآن زمان می‌باشد درنهایت این حکومت‌های نسبتامحلی توسط امپراتوری آشورفتح شدندوهمچنین یهودیان توسط حکومت بابل فتح شدبعدازسالهافتح بابل توسط کوروش طبق فرمان کوروش دوباره یهودیان سروسامان گرفتندومعبداورشلیم بازسازی شد