چغازنبیل پیوست55تاریخ1403/02/22

معبدبزرگ چغازنبیل واقع درشوش که نیایشگاه باستان میباشدچغابه معنی تپه وزنبیل به معنای سبداست بنادرسال3250قبل ازمیلادتوسط پادشاه ایلامی بنام اونتاش بناشدکه ازقدیمیترین بناهای مذهبی ایران میباشدوثبت جهانی شده ومایه افتخارتاریخ کشورمان.