پیوست :7 تاریخ:1400/10/11

ترمیم رباط با سازه خشتی خراسان