پیوست :8 تاریخ :1400/10/11

مرمت با خشت و سنگ و کاه گل ابنیه معنوی