پیوست : 9 تاریخ 1400/10/11

ترمیم ایوان گنبدی آجری با پوشش