پیوست :10 تاریخ: 1400/10/11

 مرمت روستاهای تاریخی