قدیمی ترین ردپای انسان ، جزایر کانادا پیوست :11 تاریخ : 1400/10/19 .

در سال 2018 در یکی از جزایر کانادا ردپای انسان که به اندازه 13 هزار سال قدمت دارد و متعلق به سه نفر یک بچه و دو بزرگسال  می باشد .

این افراد پاهایشان درون سفال گذاشته که سفال خیس بوده  و سفال به مرور سفت شده و با ماسه پرشده که این همه سال سالم مانده است .

باستان شناسان با تاباندن اشعه ایکس توانستند تاریخچه را پیدا کند.