زنی بنام تادیهور Tadihor پیوست :13 تاریخ : 1400/10/25

باستان شناسان آلمانی یک اتاق تدفین در مصر کشف کردند به شکل مربع  که در آن یک مومیایی  بود که در اطراف جسد تعداد زیادی کاسه سرامیک که حاوی روغن بود این اتاق تونل  درازای صدمتر داشت  درون اتاق جسد مومیایی زنی به نام تادیهور بود در تابوت سنگی آهکی که مجسمه های کوچک حکاکی شده دور جسد بود این جسد یک ماسک نقره  روی صورتش داشت که عجیب بود و جنبه مذهبی عمیقی درآن نهفته است .