نخستین نانوایی با قدمت 14 هزار ساله پیوست :14 تاریخ :1400/10/25

محققین دانشگاه کینهاگ محصولاتی شبیه نان را در منطقه ای کشف کردند که کنجکاو شدند و با بررسی بیشتر به شواهدی دست پیدا کردند که

مردم غلات وحشی را جمع آوری کرده و نان میپختند .

همچنین با بررسی بیشترمتوجه شدند که همچنین از هاون سنگی بهره می بردند و غلات شراب تهیه و طبخ می کردند .

در نتیجه اینکه گذشتگان قبل از شروع کشاورزی هم نان می پختند .