چیدمان سنگ های قول پیکر پیوست :15 تاریخ :1400/10/26

چرا هنوز سوالات زیادی در مورد جابه جایی و چیدمان سنگ های بزرگ در عهد باستان وجود دارد

چگونه این سنگ ها جابه جا شده اند مثلا در کشور پرو این سازه عظیم سنگی با چه نیرویی ساخته شده است آیا این سازه دژ نظامی بوده یا برای برگزاری مراسم خاص ساخته شده است . این معماری حیرت انگیز چگونه بنا شده است . سنگ هایی که بدون استفاده از ساروچ به  این کاملی و نظم کنار هم جفت شده اند . این سنگها بیش از 100 هزار کیلو وزن دارند.