آسیب شناسی و شناخت پیوست: 2 تاریخ :1400/9/12

چکیده :

مکان های با ارزش تاریخی درمناطق مختلف ایران به وفور دیده می شود که متاسفانه به علت عدم توجه درحال تخریب هستند. از مهم ترین اقداماتی که درزمینه حفظ و احیای این بناها باید برداشته شود مرمت است.

مرمت این بناهای قدیمی به دلایل مختلف براساس مبانی نظری مدون و با نوع مدیریت متمرکز این بناها مدت زمانی دراز را بخاطر سیاست مدیریت به خود اختصاص داده است..
مسلما نمیتوان بنای فرسوده جزیی از طرح بهسازی بافت های کهن و به عنوان بستر دربرگیرنده ی قریب به اتفاق این بناهای قدیمی و واجد ارزش را باور داشته باشیم می توان احیای این بناها علاوه بر نوسازی و جانمایی تهیه طرح تفصیلی عمومی برای تمامی موارد محدوده بافت شناخت و استخوان بندی بافت و طرح تقویت بناهای تاریخی واجد ارزش و تهیه الگوهای شناخت براساس مطالعه و بررسی و استفاده از نیروی مجرب براساس هرایده و مبانی نظری بدون در نظر گرفتن ویژگی های کالبدی و یافتن جواب هایی برای حفظ اجزای ساختمان و بررسی انطباق آنها بازندگی ماشینی و نیازهای جدید ممکن نیست.

کلید واژه :
آسیب، نقاط حساس بنا، طرح مرمت و احیا، عوامل تخریب.،مرمت استحفاظی و استحکامی، آسیب شناسی، بافت زنده طبیعی، احیا سازه ای مصالح همگون، سیستم سازه ای نوین ، بافت سازه ای