ایران قبل از اسلام پیوست :4 تاریخ:1400/9/20

ایران قبل از اسلام:

ایران کشوری بزرگ با پیشینه تمدن شگرف که هرآنچه از گذشته تاریخ بگوییم کم است. 

هرچه بیشتر تاریخ و بررسی میکنیم بیشتر محو تاریخ این سرزمین پهناور می شویم. 
دورانی که امپراطورهای بزرگ آغازگر آن بودند مثل امپراطوری عیلام ماد، هخامنشیان تمدنی چندهزارساله دارای فرهنگ غنی و درخشان. 
بررسی تاریخ قبل ازآریایی ها و مهاجرت این قوم آریایی به ایران گرفته تا بعد از آن
قبل از آریایی ها اقوام مختلفی یا حکومتهایی کوچک و بزرگ در ایران زندگی می کردند. مثل تمدن کاسی ها در غرب کشور، ساکنان تپه سیلک در کاشان و همچنین تمدن در جیرفت کرمان و دیگری ساکنان تپه کیان در نهاوند و همچنین تپورها در مازندران و تمدن ایلام در جنوب غرب و همچنین اوراتور در شمال غرب کشور 
معروفترین تمدن مربوط به دولت عیلام بود که درجنوب غرب بودند. شهر شوش را به عنوان پایتخت انتخاب کرده بودند، این دولت همیشه در جنگ با دولت های وقت مثل بابلی ها، آکدی ها، آشورها و سومری ها بود. 

قوم عیلام دارای هنر تجارت- معماری و هنرهای زیبا بودند و مردان جنجگوی بسیارخوبی داشتند و در پرورش اسب حاذق بودند و در نوشتن نیز ماهرو در جنگ هاهمیشه برتر بودند

. مهاجرت‌ آریایی ها به ایران :

این قوم سفید پوست که دراوایل در حوالی شمال دریای تا خزر و اطراف آن و بیشتر در حاشیه رودها سکونت داشتند. دست به مهاجرت زدند و درایران و تمدن اروپا و همچنین در کشمیر مهاجرت کردند. درکتب تاریخ مهاجرت آریایی ها به ایران 2000 سال قبل از میلاد ثبت شده است وقتی که آریایی ها به فلات ایران آمدند با وحشتگری  به ساکنین حمله کردندو همه را به فرمان خود در آوردند بعداز ورود به ایران به سه قوم مادو پارت و  پارس تقسیم شدند. مادها دارای پیشرفت بیشتری بودند و سریع قدرت گرفتند و هگمتانه را پایتخت خود نامیدند و درابتدا فردی بنام دیاکو را رهبر حکومت خود کردند

مادها تا مدتها حکومت ایران را دردست داشتند و افرادی همچون هوخشتره آزادی دهاک یک رهبران بعدی آنها بودند. 

دردوران کوروش حکومت مادها از بین رفت و حکومت جدیدی به نام هخامنشیان به وجود آمد. هخامنشیان اولین دولت متمدن آن دوران در دورهی کره زمین بودند. کلا پیشرفت اصل فرهنگ و تمدن و پیشرفت بشر دراین دوره به وجود آمد. بعداز کوروش کبیر پادشاهان زیادی فرمانروایی کردند از قبیل کمبوجیا - گئومات -داریوش -خشایارشاه و اردشیر و خشایار دوم و..... 
درآخر حکومت هخامنشیان به دست اسکندر مقدونی سرنگون شد و از اسکندر سردار او به نام سلوکوس با حکومت سلوکیان فرمانروایی کرد. 
اوزبان و فرهنگ یونان را به ایران آورد ودرمدت کوتاهی درزمان آنتیوخوس دوم این حکومت از بین رفت. 
سلوکوس سرداری مغرور و جنگجو بود و زود حکومت را ازدست داد.